Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1.

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de IM The Solution BV gevestigd te Winterswijk, de uitvoering daaronder begrepen. Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij IM The Solution BV als dienstverlener optreedt evenals op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken en op alle gemengde overeenkomsten.

2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden IM The Solution BV slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van IM The Solution BV worden overeengekomen.

3. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij en algemene voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van IM The Solution BV van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van IM The Solution BV is bevestigd.

4. Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden danwel van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in stand.

 

Aanbiedingen

Artikel 2.

1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van IM The Solution BV voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft IM The Solution BV het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij de offerte te herroepen.

2. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege IM The Solution BV, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat IM The Solution BV gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

3. De door IM The Solution BV opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief verzekerings- vracht- en leveringskosten. Extra kosten van expresse-zendingen komen voor rekening van de wederpartij. IM The Solution BV behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestelde zaken onder rembours te verzenden.

4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van IM The Solution BV gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door IM The Solution BV gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

5. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering en ingebruikname van de geleverde zaken samenhangende kosten zijn slechts en alleen dan in de aangeboden prijs begrepen indien zulks schriftelijk in de aanbieding of de koopovereenkomst is vermeld.

 

Prijzen

Artikel 3.

1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

2. IM The Solution BV is te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd en de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, is de wederpartij bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

3. IM The Solution BV zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

4. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij een toeleverancier, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van IM The Solution BV aanpast.

 

Totstandkoming en inhoud der overeenkomst

Artikel 4.

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van IM The Solution BV en/of haar daartoe volgens het handelsregister bevoegde procuratie-houders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van IM The Solution BV deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.

2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door IM The Solution BV afgegeven of verzonden pakbon, vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de koopovereenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.

3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van IM The Solution BV binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn.

Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die volgens het handelsregister geen procuratie hebben.

4. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor IM The Solution BV ontstane schade - reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke - te vergoeden, ongeacht de reden - overmacht daaronder begrepen - voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van IM The Solution BV daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 40 % van de koopsom te bedragen. IM The Solution BV behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

 

Levering

Artikel 5.

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de producten van IM The Solution BV af magazijn van IM The Solution BV.

2. Wanneer in de leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms, zoals deze door de Internationale Kamer van Koophandel van Parijs gepubliceerd worden, van toepassing zijn. Indien termen gehanteerd worden die eveneens voorkomen in de lijst van Incoterms dan geldt dat deze termen de betekenis hebben die daaraan volgens de Incoterms aan gegeven wordt.

3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld danwel op het moment waarop deze bij hem/haar of een door hem/haar opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de wederpartij de afname weigert, danwel nalaat de noodzakelijke informatie of instructies te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Indien de zaken afgeleverd zouden moeten worden aan een door de wederpartij aan te geven adres komen de kosten van vervoer - van het afleveradres naar de plaats van opslag - voor rekening van de wederpartij, evenals de kosten voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de wederpartij.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. IM The Solution BV is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de wederpartij is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.

7. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige zaken, informatie en werken tijdig door derden zullen worden geleverd.

8. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door IM The Solution BV is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van IM The Solution BV zijn en indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van IM The Solution BV is tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Iedere overeenkomst wordt door IM The Solution BV aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. IM The Solution BV is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van IM The Solution BV voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens IM The Solution BV . IM The Solution BV is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de levering op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

10. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres, de magazijnen van IM The Solution BV of die van haar leverancier verlaten.

11. Ingeval van een koop- en leveringsovereenkomst is IM The Solution BV , indien een gedeelte van de bestelling voor aflevering gereed is, vrij te haren keuze dit gedeelte te leveren, of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden te voldoen.

12. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat de levering uit voorraad zal geschieden, heeft IM The Solution BV het recht om te leveren uit voorraad van derden.

13. Ingeval de te leveren zaken buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze zaken dienen te voldoen aan de in dat land geldende technische eisen of normen die van overheidswege voorgeschreven zijn, is IM The Solution BV uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer voor het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt.

14. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de zaken die IM The Solution BV verstrekt, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

 

Risico-overgang

Artikel 6.

De te leveren zaken zijn na het verlaten van de magazijnen van IM The Solution BV of haar toeleverancier voor risico van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De wederpartij dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te verzekeren.

IM The Solution BV is gerechtigd vóór afgifte van zaken, waarvan zij zich ingevolge deze voorwaarden het eigendom heeft voorbehouden, van de wederpartij bewijs te verlangen van de in de vorige volzin bedoelde verzekering.

 

Garantie

Artikel 7.

1. IM The Solution BV garandeert de goede werking van door haar geleverde zaken en door haar in licentie gegeven computerprogrammatuur, in overeenstemming met de aan wederpartij schriftelijk verstrekte specificaties, eigenschappen en functies, gedurende de periode van drie maanden na de datum van levering.

2. Voor door IM The Solution BV aan wederpartij in licentie gegeven computerprogrammatuur garandeert IM The Solution BV niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal functioneren.

3. In het geval van een aan IM The Solution BV toe te rekenen tekortkoming uit dienstverlening enlof onderhoud, garandeert IM The Solution BV, tot drie maanden na levering, vervangende dienstverlening.

4. Op grond van de garantie zal IM The Solution BV, op haar kosten, gedurende de garantieperiode, alle gebreken herstellen dan wel doen herstellen, terwijl vervangen onderdelen eigendom van IM The Solution BV zullen zijn.

5. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden bij wederpartij, zal wederpartij echter wel de door IM The Solution BV aan wederpartij in rekening gebrachte reis- en verblijfkosten en reisuren vergoeden.

6. De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- en waterschade, blikseminslag, stroomstoring of indien IM The Solution BV kan aantonen dat de gebreken aan andere oorzaken te wijten zijn dan materiaal- constructie- en ontwerpfouten of indien het geleverde door anderen dan door IM The Solution BV werd gewijzigd of onderhouden.

7. Indien IM The Solution BV zaken of gebruiksrechten middels een toeleverancier heeft betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. IM The Solution BV zal wederpartij op diens eerste verzoek informeren

8. Wederpartij dient te allen tijde IM The Solution BV de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

9. De garantie geldt slechts indien wederpartij tijdig aan al zijn verplichtingen jegens IM The Solution BV heeft voldaan.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 8.

1. IM The Solution BV is aansprakelijk voor de door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van IM The Solution BV in het nakomen van zijn contractuele verplichtingen jegens wederpartij, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt als in lid 3 is bepaald.

2. De wettelijke aansprakelijkheid jegens wederpartij is beperkt als in lid 3 bepaald.

3. De in leden 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheden zijn als volgt beperkt:

a. Schade wordt slechts vergoed tot een bedrag van € 100.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen;

b. IM The Solution BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolg-schade zoals bijvoorbeeld bedrijfstagnatie, winst- of omzetderving, renteverliezen, kosten van technische expertise en juridische adviezen en bijstand, het verloren gaan van gegevens, of het verloren gaan of de vermindering van de integriteit van gegevens.

c. Voorzover leveranciers of onderaannemers zich jegens IM The Solution BV kunnen beroepen op exoneratieclausules welke een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid jegens IM The Solution BV met zich meebrengen of op bepalingen welke zien op vaststelling van rechtsfeiten, zoals de hoogte van schade, kan IM The Solution BV zich jegens wederpartij op dezelfde bepalingen beroepen.

d. Schadeclaims dienen onverwijld, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn of, indien de overeenkomst ook in onderhoud voorziet, na afloop van de onderhoudsplicht volledig en schriftelijk bij aangetekend schrijven bij IM The Solution BV te worden ingediend. Voor niet tijdig, volledig, of bij aangetekend schrijven geclaimde schade is IM The Solution BV niet aansprakelijk.

e. Alle bepalingen welke tussen partijen bij deze overeenkomst ter beperking van de aansprakelijkheid zijn bedongen, zijn mede bedongen ten behoeve van de werknemers van IM The Solution BV en door IM The Solution BV bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.

f. Ongeacht enig andersluidend beding is IM The Solution BV niet meer of anders aansprakelijk dan in de voorgaande leden bepaald.

4. Ingeval IM The Solution BV, ondanks het in het voorgaande leden bepaalde, aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door IM The Solution BV gesloten verzekering wordt uitgekeerd, danwel wanneer IM The Solution BV in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat IM The Solution BV ter zake die schade kan verhalen op derden.

 

Betaling

Artikel 9.

1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum ten kantore van IM The Solution BV of een door haar aan te wijzen derde. IM The Solution BV behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. IM The Solution BV is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij aan IM The Solution BV vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 125,00 en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

3. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen terzake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is IM The Solution BV gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.

4. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij , of indien op roerende of onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd, of indien wederpartij op enigerlei tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze voorwaarden, zal IM The Solution BV het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, zich te onthouden van de levering van nog niet geleverde zaken, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van IM The Solution BV op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van IM The Solution BV om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding.

In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering, ook die waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, die IM The Solution BV ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

 

Klachten

Artikel 10.

1. De wederpartij dient de gekochte zaken of geleverde software zo mogelijk terstond, doch uiterlijk acht dagen na aflevering, te onderzoeken danwel te laten onderzoeken. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk:

§  of de juiste zaken of software werd geleverd;

§  of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

§  en/of de afgeleverde zaken en/of afgeleverde software voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen of functionaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die men volgens Nederlands handelsgebruik mag verwachten.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze onverwijld, uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit aan IM The Solution BV te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan IM The Solution BV.

4. Het niet in acht nemen van bovenvermelde onderzoeks- en /of meldingstermijnen leiden ertoe dat de wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst geen rechten meer jegens IM The Solution BV kan doen gelden onverminderd de verplichting van de wederpartij om haar verbintenissen uit de overeenkomst jegens IM The Solution BV na te komen.

 

Hoofdelijkheid

Artikel 11.

Al hetgeen - betaling of anderszins - waartoe IM The Solution BV terzake van de uit enige koopovereenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan IM The Solution BV tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.

 

Overmacht

Artikel 12.

1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft IM The Solution BV , indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van IM The Solution BV , zonder dat IM The Solution BV tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van IM The Solution BV onafhankelijk - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van IM The Solution BV of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.


Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

Artikel 13.

1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van IM The Solution BV totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst, inclusief de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of daarmee samenhangende verbintenissen jegens IM The Solution BV heeft voldaan. Tot dat moment wordt de wederpartij geacht de zaken van IM The Solution BV in bruikleen te hebben. Hij mag de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet vermengen, verwerken, verkopen, verpanden of leveren. Hij wordt geacht de zaken uitsluitend voor IM The Solution BV om niet te houden, zodat IM The Solution BV behalve eigenaar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.

2. IM The Solution BV is onherroepelijk door wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door IM The Solution BV geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.

3. Het is wederpartij niet toegestaan om, gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud ten behoeve van IM The Solution BV bestaat, de op de geleverde zaken aangebrachte serienummers, merktekens, typeaanduidingen te veranderen, verminken of verwijderen, zulks op straffe van een aan IM The Solution BV te verbeuren boete van 100 % van de factuurwaarde met een maximum van € 50.000,00.

 

Intellectuele rechten

Artikel 14.

1. IM The Solution BV behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten voor, ter zake van door haar verstrekte computerprogramma’s, tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d. Deze rechten blijven aan IM The Solution BV toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan IM The Solution BV toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende akte.

2. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van IM The Solution BV noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan IM The Solution BV te worden geleverd.

3. Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal wederpartij een boete van € 50.000,00 per dag en per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is.

4. IM The Solution BV vrijwaart wederpartij tegen alle schaden die het gevolg zijn van vorderingen door derden tegen wederpartij ingesteld, ter zake van inbreuk of vermeende inbreuk op een in Benelux geldend patent of auteursrecht, veroorzaakt door IM The Solution BV in de ontwikkelde programmatuur en bijbehorende documentatie.

5. Wederpartij bindt zich onverwijld, doch binnen een week na kennisname van bedoelde vordering, IM The Solution BV van een vordering zoals bedoeld in lid 4, schriftelijk aangetekend, in kennis te stellen, bij gebreke waarvan IM The Solution BV niet gehouden is wederpartij te vrijwaren.

6. De in het vierde lid bedoelde vrijwaring is niet van toepassing indien wederpartij, mondeling dan wel schriftelijk, rechten of feiten erkent, zich jegens de derde die de inbreuk stelt tot iets verplicht of met deze regelingen aangaat.

7. Indien een actie is aangespannen, zoals bedoeld in het vierde lid, of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan IM The Solution BV de aan wederpartij geleverde of te leveren programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als IM The Solution BV dienstig acht.

 

Geheimhouding

Artikel 15.

Het is wederpartij verboden enige informatie welke wederpartij van IM The Solution BV heeft verkregen en waarvan is medegedeeld dat deze informatie vertrouwelijk is, althans waarvan wederpartij zulks redelijkerwijs kon vermoeden, waaronder in ieder geval begrepen in computerprogrammatuur begrepen vertrouwelijke informatie en informatie betreffende door IM The Solution BV gehanteerde prijzen, kortingen en vergelijkbare voorwaarden, geheim te houden en niet aan een derde bekend te maken, zulks op straffe van een terstond opeisbare boete van € 50.000,00 per overtreding.

 

In dienst nemen van elkaars medewerkers

Artikel 16.

Het is wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming van IM The Solution BV een medewerker van IM The Solution BV welke direct of ook maar enigermate mate betrokken is bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, of op welke rechtsbasis dan ook te werk te stellen, binnen één jaar na het eindigen van die betrokkenheid. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij zonder ingebrekestelling een terstond opeisbare boete verschuldigd, welke overeenkomt met één vol jaarsalaris van de betrokken werknemer, berekend naar het laatste jaar voordat de werknemer door wederpartij tewerk werd gesteld, onverlet de rechten van IM The Solution BV op volledige schadevergoeding.

 

Installatie

Artikel 17.

1. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal IM The Solution BV apparatuur en computerprogrammatuur in de overeengekomen verwerkingseenheid installeren dan wel doen installeren.

2. Indien door toedoen van opdrachtgever de installatie niet op tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie tijdig had plaatsgevonden, onverminderd de verplichting van IM The Solution BV op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren.

3. Voor zover naar het oordeel van IM The Solution BV noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, stelt wederpartij op verzoek van IM The Solution BV kosteloos aan IM The Solution BV beschikbaar:

§  specificaties, documentatie, en handleidingen van apparatuur en programmatuur, waarmee het op te leveren systeem moet worden verbonden;

§  gebruikersfaciliteiten op computersystemen en telecommunicatiefaciliteiten met voldoende capaciteit;

§  een veilige werkruimte welke voldoet aan de eisen, die hieraan algemeen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden worden gesteld;

§  veiligheidsinstructies, -training en –middelen, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken;

§  grond- en hulpstoffen welke benodigd zijn om hetgeen door IM The Solution BV wordt geleverd te testen;

§  ondersteuning door ter zake geïnformeerd en deskundig personeel;

§  alle benodigde informatie.

4. Wederpartij draagt er tijdig zorg voor dat de omgeving waarin hetgeen opgeleverd, geïnstalleerd en getest moet worden, daarvoor ook geschikt is. Noodzakelijke werkzaamheden in verband hiermee komen voor rekening van wederpartij.

 

Tussentijdse beëindiging

Artikel 18.

1. Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, indien:

§  de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

§  de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

§  de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;


2. Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, indien de andere partij ten gevolge van overmacht die langer dan drie maanden duurt, of onomstotelijk vaststaat langer dan drie maanden zal duren tekortschiet in het nakomen van de overeenkomst. Dit recht vervalt indien het niet binnen vier weken na beëindiging van de overmacht is ingeroepen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 19.

Op alle door IM The Solution BV gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Zutphen, tenzij IM The Solution BV er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de wederpartij of tot een andere bevoegde Rechter.