Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van IM The Solution, hierna aangeduid als de Website, is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent dat een volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder IM The Solution wordt verstaan de gehele IM The Solution Company.

Copyright
IM The Solution’s website en alle content die via deze website ter beschikking wordt gesteld, is uniek eigendom van IM The Solution Company, hierna IM The Solution genoemd. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, inbegrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan IM The Solution. Zonder voorafgaande expliciete toestemming van IM The Solution mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Ook mag de inhoud niet worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Doel
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan IM The Solution niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
IM The Solution is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website is eigendom van IM The Solution. IM The Solution bezit alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder inbegrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IM The Solution mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Koppeling naar websites van derden
IM The Solution draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker van de Website. IM The Solution aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid hieromtrent.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IM The Solution is het niet toegestaan om een hyperlink naar de Website te maken. Ook framing is niet toegestaan.

Privacy van de gebruiker
Alle informatie en gegevens die door de gebruiker of bezoeker van de Website aan IM The Solution worden verstrekt, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door IM The Solution aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland, Nederland.

Gegevensbescherming - cookies
IM The Solution kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Alle informatie die op deze wijze wordt verzameld is anoniem en verschaft informatie over het bezoek van de websites van IM The Solution. IM The Solution zal deze informatie dan ook enkel gebruiken om de websites te verbeteren en verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers. In sommige gevallen worden cookies ingezet om u te helpen de gewenste informatie sneller en makkelijker te vinden. Als u geen cookies van onze Website wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties. IM The Solution zal cookies niet gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden.

Wijzigingen van deze voorwaarden
IM The Solution behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn, direct na het plaatsen ervan op de Website


Privacybeleid
Op een aantal plaatsen op deze website kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals telefoonnummers, e-mailadressen, organisatieadressen, of zelfs een huisadres. IM The Solution neemt de privacy van alle personen die verbonden zijn met IM The Solution, via de Website, of op andere wijze, zeer serieus. IM The Solution verwerkt en beheert de persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van IM The Solution achterlaat, op dergelijke wijze, dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Als u ervoor kiest om informatie op te vragen over IM The Solution of over de diensten en producten die IM The Solution levert, wordt u gevraagd om persoonsgegevens, met het doel u, op uw eigen verzoek, te informeren over IM The Solution. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties, partnercontracten en inschrijvingen voor trainingen, gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor IM The Solution relevant zijn voor een goede afhandeling van een aanvraag of inschrijving. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan IM The Solution verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door IM The Solution aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Naast persoonsgegevens gebruikt IM The Solution cookies, op die plekken op de Website waar dat nodig is. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Op die wijze kan onze server ons laten zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze Website. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies worden alleen gebruikt om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen. Deze informatie wordt door IM The Solution gebruikt ter verbetering van de dienstverlening en de gebruikservaring op onze website. Zo kunnen gegevens die een cookie verzamelt, bijvoorbeeld worden gebruikt voor statistieken om het gebruik van de Website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Het is mogelijk om uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Deze voorwaarden, alsmede eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met eerder genoemde voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. IM The Solution mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn direct na het plaatsen ervan op de website.